ثثث

اقدام پژوهی بهبود خط نوشتاری دانش آموزان برای معلم اول ابتدایی

5000 تومان
خرید محصول

اقدام پژوهی با موضوع حل مشکل جویدن ناخن در دانش آموز دوره ابتدایی

5000 تومان
خرید محصول

نمونه اقدام پژوهی اعتماد به نفس: چگونه توانستم اعتماد به نفس دانش آموزم را که از پدر گنگش خجالت می کشید را از بالا ببرم

5000 تومان
خرید محصول

نمونه اقدام پژوهی دبیر شیمی: استفاده از همیاری,رویدادی,ساخت گرایی و تغییر روش تدریسم و بهبود رفتارهای نامطلوب دانش آموزانم

16 Dec 2018